صادرات محصولات فولادی بدون نیاز به مجوز

مدیر کل دفتر صادرات در بخشنامه‌ای به ناظران و مدیران گمرکات نوشت: محصولات فولادی مشمول معافیت از اخذ مجوز صادرات نامه یاد شده شامل کلیه اقلام مندرج در ردیف‌های 1 تا 9 منضم به بخشنامه ردیف 301است.  به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، حسن علیدوستی مدیر کل دفتر صادرات در بخشنامه‌ای به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل نوشت: پیرو بخشنامه ردیف 499 مورخ 14 بهمن 92 موضوع آزادسازی صادرات محصولات فولادی مندرج در نامه شماره 43956/210/92مورخ 9/11/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به پیوست تصویر جوابیه استعلام شماره 48178مورخ 29/11/92دفترمقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال واعلام می دارد:  1. محصولات فولادی مشمول معافیت از اخذ مجوز صادرات نامه یادشده شامل کلیه اقلام مندرج درردیف های 1 الی 9جدول شماره 1 منضم به بخشنامه ردیف 301مورخ 1/7/92 می‌باشد.  2. باعنایت به عدم لغو مصوبه شماره 223189/ت مورخ 6/10/89 هیئت وزیران منضم به بخشنامه ردیف 405 مورخ 21/10/89 ؛ عوارض صادراتی انواع شمش حاصل ازقراضه کلیه فلزات به میزان 70درصد ارزش پایه صادراتی همچنان برقرار می‌باشد.  3. صادارت شمش حاصل از قراضه فلزات سرب وروی وفق بخشنامه ردیف 115 مورخ 11/4/91 از شمول عوارض مندرج دربند 2 معاف می‌باشد.  4. شمش آهن صادراتی استحصالی از سنگ آهن داخلی کماکان مشمول اخذ عوارض صادراتی به میزان 30درصد ارزش صادراتی مندرج در بخشنامه ردیف 432 مورخ 24/11/89 می‌باشد.   

 

 با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.