ترخيص اسباب‌بازي تسهیل شد

گمرك ایران به منظور بهبود فضاي كسب و كار، تسهيل امور و روان‌سازي تشريفات گمركي لغوگمركات اختصاصي براي ترخيص اسباب‌بازي، چيني‌آلات ،چسب و لاستيك را به گمركات سراسر كشور اعلام كرد.  به گزارش مهر، گمرك ايران در بخشنامه‌اي كه به همين منظور و براساس اختيارات حاصل از مواد 2 و 39 قانون امورگمركي از سوي مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه به گمركات سراسر كشور ابلاغ شد، آمده است: نظر به اينكه تعيين گمركات اختصاصي براي ترخيص اسباب بازي، چيني آلات، چسب و لاستيك موجب بروز مشكلات فراوان براي صاحبان كالا كه ناچار به ترانزيت محمولات وارده از برخي گمركات وارده به ساير گمركات اختصاصي ترخيص كالاهاي مزبور شده و موجبات نارضايتي صاحبان كالا در قبال اجبار به ترانزيت كالاهاي وارده مزبور به ساير گمركات اختصاصي و در نتيجه كندي انجام امور تشريفات گمركي كالاي وارده گرديده است، لذا لغو گمركات اختصاصي براي ترخيص كالاهاي اسباب‌بازي، چيني‌آلات و چسب اعلام مي‌گردد.  كليه گمركات كشور مجاز به انجام رويه واردات قطعي ، مجاز خواهند بود با رعايت كامل كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي صادره نسبت به ترخيص اقلام ياد شده اقدام نمايند.