استفتای دو مرجع درباره اعدام در ملاء عام

نوری همدانی و صانعی به پرسش شفقنا درباره اجرای حدود در ملاء عام پاسخ گفتند.متن پرسش مطرح شده و پاسخ این دو مرجع تقلید به شرح زیر است:سوال: آیا اجرای حدود در ملاء عام از ضروریات اجرای حدود و جزو لاینفک آن است یا می‌توان حدود را در ملاء خاص نیز اجرا کرد؟ منظور از ملاء عام در شرع مقدس چیست؟ آیا توصیه یا نهی از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود شده است؟ با توجه به آنکه بعضا ممکن است تماشای برخی صحنه‌ها نظیر اعدام روی روح و روان کودک تاثیر مناسبی نداشته باشد، آیا می‌توان از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود ممانعت به عمل آورد؟پاسخ آیت‌الله نوری همدانی:«بسمه تعالیبهتر است در ملاء عام باشد و چند نفر هم باشند کافی است.در صورتی که آثار نامطلوب برای بعضی دارد شرکت نکنند.»پاسخ آیت‌الله صانعی:«بسمه تعالیبه طور کلی در شرع مقدس هیچ الزامی بر علنی بودن تعزیرات بلکه حدود (بغیر از حد زنا فی‌الجمله) نداریم و اگر علنی بودن اجرای مجازات موجب اذیت و تضییع حیثیت مجرم و یا وابستگان به آنها یا موجب بدبینی به اسلام و مضر به آن باشد، حرام و غیر جایز و تعدی در مجازات محسوب و معصیت کبیره است و حکم آوردن کودکان و غیر آنها از کسانی که تماشای اجرای حکم موجب تاثیر نامناسب ولو با احتمال در آنها باشد به حکم حرج و ضرر روحی برای آنها نیز حرام و معصیت است.»